Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej 2003-2016 | Stan BIP na dzień 17 czerwca 2016 r.
  BIP :: GOSPODARKA :: Oferty pracy :: Archiwum
 MENU PODRĘCZNE BIP
• Strona Główna
• BIP.GOV.PL
 SERWIS INFORMACYJNY
• www.murowana-goslina.pl
 eURZĄD
• ePUAP - skrzynka ESP
• Profil zaufany ePUAP
• Zakładanie profilu zaufanego
 FORMULARZE DO POBRANIA
• Informacja
 ORGANY
• Rada Miejska 2014-2018
• Rada Miejska 2010-2014
• Rada Miejska 2006-2010
• Rada Miejska 2002-2006
• Komisje Rady Miejskiej
• Burmistrz
• Zastępca Burmistrza
• Sprawozdania Burmistrza 2014-2018
• Sprawozdania Burmistrza 2010-2014
• Sprawozdania Burmistrza 2006-2010
• Sprawozdania Burmistrza 2002-2006
• Oświadczenia majątkowe
 AKTY PRAWNE
• Statut Miasta
• Regulamin Rady Miejskiej
• Akty prawa miejscowego 2014-2018
• Akty prawa miejscowego 2010-2014
• Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Woj. Wlkp.
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Wyniki kontroli
• Uchwały RM 2014-2018
• Uchwały RM 2010-2014
• Uchwały RM 2006-2010
• Uchwały RM 2002-2006
• Protokoły RM 2014-2018
• Protokoły RM 2010-2014
• Protokoły RM 2006-2010
• Protokoły RM 2002-2006
• Projekty uchwał 2014-2018
• Projekty uchwał 2010-2014
• Projekty uchwał 2006-2010
• Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
• Zarządzenia Burmistrza 2010-2014
• Zarządzenia Burmistrza 2006-2010
• Zarządzenia Burmistrza 2002-2006
• Wybory i referenda
• Petycje
• Organizacja zgromadzeń
 GOSPODARKA
• Budżet gminy
• Strategia rozwoju
• Mienie komunalne
• Spółki Prawa Handlowego
• Nieruchomości gminne na sprzedaż
• Oferty inwestycyjne
• Oferty pracy
• Obwieszczenia
• Ulgi w podatkach
• Umorzenia niepodatkowe
• Rejestr żłobków, instytucji kultury
• Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
• Zapytania ofertowe
• Zamówienia publiczne
• Zamówienia publiczne 2003-2006
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
• Ogłoszenia
 BIP MUROWANA GOŚLINA
• Instrukcja obsługi
• Redakcja Biuletynu
• Rejestr zmian
  Starasz się o pracę u nas, pobierz formularz kwestionariusza osobowego


Stanowisko KOMENDANTA GMINNEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ½ ETATU


Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina ogłasza nabór na stanowisko

KOMENDANT GMINNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ½ ETATU


Wymagania stanowiska pracy:

Wykształcenie:

 • niezbędne: wyższe : bezpieczeństwo, pożarnictwo
 • dodatkowe: brak

Staż pracy:

 • niezbędny: 4 lata,
 • dodatkowy: w jednostkach ochrony p.poż., w jednostkach samorządu terytorialnego

Wymagane uprawnienia: brak

Dodatkowe umiejętności:

 • planowanie działalności;
 • umiejętności organizacyjne;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office i internetu,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętności budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,
 • umiejętności budowania dobrych relacji wewnątrz Urzędu,
 • umiejętność organizowania własnej pracy,
 • umiejętność dostosowania się do zmieniających przepisów,
 • umiejętności tworzenia zespołów zadaniowych.

Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

Ustawy i przepisy wykonawcze:

 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 95)
 • ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 223, poz. 1458)
 • Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. ( Dz. U. z 1998r. nr 21 poz.  94 z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z  2000r.  Nr 98, poz.1071 z poźn. zmianami)
 • ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178,poz. 1380 ze zm.)
 • ustawa z 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.)
  • ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.  Nr 89, poz. 590 ze zm.) 

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • komunikatywności i dokładności,
 • asertywności,
 • kreatywności i innowacyjności,
 • konsekwencji,
 • odpowiedzialności.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Koordynowanie funkcjonowania KSR-G na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez Wojewodę,
 2. planowanie i realizacja budżetu w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności na stanowisku,
 3. współpraca z jednostkami OSP na terenie gminy,
 4. naliczanie ekwiwalentu strażakom OSP za wyjazdy do działań ratowniczo-gaśniczych,
 5. sporządzanie umów na usługi wykonywane na potrzeby OSP,
 6. współpraca z Komenda Miejską PSP w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej oraz nadzoru nad jednostkami OSP,
 7. organizowanie działań w celu podnoszenia sprawności bojowej służb,
 8. dbanie o sprawne funkcjonowanie jednostek OSP i ich sprzętu,
 9. analizowanie potrzeb i kierowanie strażaków na stosowne kursy doskonalące strażaków OSP,
 10. realizowanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń członków OSP uczestniczących w akcjach bojowych, zawodach pożarniczych, pojazdów bojowych, budynków OSP,
 11. zarządzanie i wynajem sal w Remizach OSP,
 12. kierowanie strażaków OSP na profilaktyczne okresowe badania lekarskie,
 13. prowadzenie oceny ryzyka zawodowego OSP,
 14. przygotowywanie informacji z zakresu wykonywanych zadań, selektywne przekazywanie ich do publikacji na stronie internetowej Gminy oraz Biuletynu Samorządowego,
 15. wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza.

Kandydatów cieszących się nieposzlakowaną opinią zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe (kserokopie świadectw pracy),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833)”,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny 
  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.


Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 14 października 2011 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy,
ul. Poznańska 18,
62-095 Murowana Goślina,
Kancelaria, pok. nr 1


Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz ŁęckiUmieszczono w bazie: 2011-10-03 18:33:49
Ostatnio zmodyfikowany: 2011-10-03 18:33:49 przez Jakub Kucharzewski
Liczba wyswietlen: 801
Autor informacji: Ewa Leitgeber
Zapisany przez: Jakub Kucharzewski
Do pobrania: Starasz się o pracę u nas, pobierz formularz kwestionariusza osobowego
 
 Redakcja Biuletynu
Copyright 2003-2016 Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina   ::   Wszelkie prawa zastrzeżone