Dzisiaj jest Piątek, 09 października 2015 r.
  BIP :: AKTY PRAWNE :: Uchwały RM 2006-2010
 Menu podręczne
• Strona Główna
• BIP.GOV.PL
 Serwis Informacyjny
• www.murowana-goslina.pl
 eURZĄD
• ePUAP
• profil zaufany - ePUAP
• zakładanie profilu zaufanego
• instrukcje - ePUAP
• Portal mapowy
 Wnioski Online
• INFO
• Dotacje
• Działalność gospodarcza
• Ewidencja ludności
• Gospodarka komunalna
• Gospodarka nieruchomościami
• Planowanie przestrzenne
• Podatki
• Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY
• Rada Miejska 2014-2018
• Komisje Rady Miejskiej
• Burmistrz
• Zastępca Burmistrza
• Organizacja Urzędu
• Sprawozdania Burmistrza 2014-2018
• Oświadczenia majątkowe
 AKTY PRAWNE
• Statut Miasta
• Regulamin Rady Miejskiej
• Akty prawa miejscowego 2014-2018
• Akty prawa miejscowego 2010-2014
• Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Woj. Wlkp.
• Podatki i opłaty lokalne
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Gospodarka komunalna
• Wyniki kontroli
• Uchwały RM 2014-2018
• Uchwały RM 2010-2014
• Uchwały RM 2006-2010
• Uchwały RM 2002-2006
• Protokoły RM 2014-2018
• Protokoły RM 2010-2014
• Projekty uchwał 2014-2018
• Projekty uchwał 2010-2014
• Projekty uchwał 2006-2010
• Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
• Zarządzenia Burmistrza 2010-2014
• WYBORY, REFERENDA
 GOSPODARKA
• BUDŻET GMINY
• Strategia rozwoju
• Mienie komunalne
• Spółki Prawa Handlowego
• Nieruchomości na sprzedaż
• Oferty inwestycyjne
• Oferty pracy
• Zamówienia publiczne
• Zapytania ofertowe
• Obwieszczenia
• Ulgi w podatkach
• Umorzenia niepodatkowe
• Rejestr żłobków, instytucji kultury
• Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
• Organizacje ogłoszenia
 BIP MUROWANA GOŚLINA
• Szukaj
• Instrukcja obsługi
• Redakcja Biuletynu
• Kontakt
• Rejestr zmian
  Uchwały Rady Miejskiej są dostępne do wglądu oraz pobrania i odpłatnego wydruku w siedzibie Urzędu w Biurze Rady Miejskiej.

Uchwała Nr XXXIII/320/2009

z dnia: 28.09.2009

w sprawie: utworzenia wespół z Gminami Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice, Skoki, Stęszew, Wągrowiec i Wolsztyn spółki akcyjnej pod firmą WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU MIAST Spółka Akcyjna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zmianami)

Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1
Postanawia się, że Miasto i Gmina Murowana Goślina będzie uczestniczyć wraz z Gminami Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice, Skoki, Stęszew, Wągrowiec i Wolsztyn w utworzeniu – w charakterze założyciela – spółki WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU MIAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Murowanej Goślinie, której celem będzie zarządzanie funduszem rozwoju obszarów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas).

§ 2
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina do wniesienia do spółki WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU MIAST Spółka Akcyjna kwoty 200.000 zł tytułem pokrycia akcji, które to akcje stanowić będą 14,28% w kapitale zakładowym spółki, z tym, że akcje w kapitale zakładowym spółki opłacone zostają przed dniem rejestracji spółki w ¼, Akcje opłacone zostaną w całości w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia rejestracji spółki

§ 3
Środki na pokrycie zobowiązania, o którym mowa w § 2 zostaną ujęte w budżecie na rok 2010 i będą pochodzić z dochodów własnych Gminy

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do  Uchwały Nr XXXIII/320/2009
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 28 września 2009 roku

Podejmując uchwałę Rada Gminy wzięła pod uwagę, że:
Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża inicjatywę JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) tj. wspólną inicjatywę Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy, mającą na celu wspieranie rozwoju obszarów miejskich,
Gmina zainteresowana jest pozyskaniem środków pieniężnych i innych form wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,
dystrybucja środków w ramach inicjatywy JESSICA odbywać się będzie za pośrednictwem tzw. funduszy rozwoju obszarów miejskich,
przez obszar Miasta i Gminy Murowana Goślina przebiega linia kolejowa Wolsztyn-Wągrowiec, co stanowić może dogodną płaszczyznę powiązania funkcjonalnego gmin w ramach zarządzania funduszem rozwoju obszarów miejskich, a wykazanie takiego powiązania jest istotne w ramach ubiegania się przez fundusz o środki w ramach inicjatywy JESSICA.

Biorąc powyższe pod uwagę Miasto i Gmina Murowana Goślina wespół z gminami   Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice, Skoki, Stęszew, Wągrowiec i Wolsztyn postanowiła wspólnie stworzyć otwarty i niedyskryminujący fundusz rozwoju obszarów miejskich zdolny do zaabsorbowania oraz redystrybucji środków pieniężnych dostępnych w ramach inicjatywy JESSICA. Uznaje się przy tym, iż najbardziej dogodną formą prawną funkcjonowania funduszu będzie spółka akcyjna, w której wszystkich siedmiu założycieli będzie posiadało taką samą liczbę akcji i który to parytet utrzymany będzie przez cały okres trwania spółki. Uprawnienia wszystkich akcjonariuszy uregulowane będą w statucie spółki na zasadach równości.

Środki na pokrycie akcji Spółki są niezbędne dla jej utworzenia oraz stworzenia podstaw funkcjonowania funduszu rozwoju obszarów miejskich, w szczególności jego struktur oraz procedur niezbędnych dla ubiegania się o przyznanie funduszowi środków w Europejskim Banku Rozwoju, który pełni funkcję funduszu powierniczego w ramach inicjatywy JESSICA.Umieszczono w bazie: 2009-10-05 19:11:19
Ostatnio zmodyfikowany: 2009-10-05 19:11:19 przez Wojciech Hybza
Liczba wyswietlen: 248
Autor informacji: UMiG
Zapisany przez: Wojciech HybzaUchwały Rady Miejskiej są dostępne do wglądu oraz pobrania i odpłatnego wydruku w siedzibie Urzędu w Biurze Rady Miejskiej.
- kategoria - BIP


 
 kontakt z nami :: redakcja serwisu :: webmaster
Copyright 2003 UMiG Murowana Goślina & Kuba Kucharzewski. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.