Dzisiaj jest Sobota, 28 marca 2015 r.
  BIP :: AKTY PRAWNE :: Uchwały RM 2002-2006
 Menu podręczne
• Strona Główna
• Powiadom Redakcję
• BIP.GOV.PL
 Serwis Informacyjny
• www.murowana-goslina.pl
 eURZĄD
• ePUAP
• profil zaufany - ePUAP
• zakładanie profilu zaufanego
• instrukcje - ePUAP
• Portal mapowy
 Wnioski Online
• INFO
• Dotacje
• Działalność gospodarcza
• Ewidencja ludności
• Gospodarka komunalna
• Gospodarka nieruchomościami
• Planowanie przestrzenne
• Podatki
• Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY
• Rada Miejska 2014-2018
• Komisje Rady Miejskiej
• Burmistrz
• Zastępca Burmistrza
• Organizacja Urzędu
• Sprawozdania Burmistrza 2014-2018
• Oświadczenia majątkowe
 AKTY PRAWNE
• Statut Miasta
• Regulamin Rady Miejskiej
• Akty prawa miejscowego 2014-2018
• Akty prawa miejscowego 2010-2014
• Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Woj. Wlkp.
• Podatki i opłaty lokalne
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Gospodarka komunalna
• Wyniki kontroli
• Uchwały RM 2014-2018
• Uchwały RM 2010-2014
• Uchwały RM 2006-2010
• Uchwały RM 2002-2006
• Protokoły RM 2014-2018
• Protokoły RM 2010-2014
• Projekty uchwał 2014-2018
• Projekty uchwał 2010-2014
• Projekty uchwał 2006-2010
• Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
• Zarządzenia Burmistrza 2010-2014
• Wybory
 GOSPODARKA
• BUDŻET GMINY
• Strategia rozwoju
• Mienie komunalne
• Spółki Prawa Handlowego
• Przetargi na nieruchomości
• Oferty inwestycyjne
• Oferty pracy
• Zamówienia publiczne
• Zapytania ofertowe
• Obwieszczenia
• Ulgi w podatkach
• Umorzenia niepodatkowe
• Rejestr żłobków, instytucji kultury
• Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
• Organizacje ogłoszenia
 BIP MUROWANA GOŚLINA
• Szukaj
• Redakcja Biuletynu
• Rejestr zmian
• Zaloguj się
  Uchwały Rady Miejskiej są dostępne do wglądu oraz pobrania i odpłatnego wydruku w siedzibie Urzędu w Biurze Rady Miejskiej.

Uchwała Nr XXXIX/421/2006

z dnia: 04.09.2006

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Murowana Goślina w obrębie terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27. marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8. marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala co następuje:

§ 1.
1. Przystępuje się do sporządzenia następujących zmian w:
1) w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie, uchwalonej przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie uchwałą nr X/117/2003 (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 587);
2. Granice obszaru objętego projektem zmiany planu zostały przedstawione na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Przedmiot niniejszej zmiany polegał będzie na zmianie przebiegu drogi oznaczonej w obowiązującym planie symbolem 8 K-D:
a) charakter zmiany: wykreślenie z planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie planowanej drogi w części  zaznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2. Zakres ustaleń zmiany planu obejmuje problematykę określoną w art. 15
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. – w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).

§ 3.
Łącznie z projektem zmiany miejscowego planu, o którym mowa w § 1, zostanie sporządzona prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Murowanej Gośliny.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXIX/421/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 04 września 2006 roku

Uchwała wszczyna procedurę zmiany zapisów Uchwały nr X/117/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 października 2003 roku.
Likwidacja drogi 8 K-D na odcinku oznaczonym w załączniku graficznym umożliwi rozwój i rozbudowę zgodną z wymogami technologicznymi firmy „Hilding” działającej obecnie na terenie 5 AG niniejszego planu.
Korekcie ulegnie także zakres opracowania przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.Umieszczono w bazie: 2006-09-09 15:48:43
Ostatnio zmodyfikowany: 2006-09-09 15:48:43 przez Wojciech Hybza
Liczba wyswietlen: 573
Autor informacji: UMiG
Zapisany przez: Wojciech HybzaUchwały Rady Miejskiej są dostępne do wglądu oraz pobrania i odpłatnego wydruku w siedzibie Urzędu w Biurze Rady Miejskiej.
- kategoria - BIP


Pokaż informacje z:
 
 kontakt z nami :: redakcja serwisu :: webmaster
Copyright 2003 UMiG Murowana Goślina & Kuba Kucharzewski. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.