Dzisiaj jest Wtorek, 24 maja 2016 r.
  BIP :: AKTY PRAWNE :: Uchwały RM 2002-2006
 MENU PODRĘCZNE BIP
• Strona Główna
• BIP.GOV.PL
 SERWIS INFORMACYJNY
• www.murowana-goslina.pl
 eURZĄD
• ePUAP - skrzynka ESP
• Profil zaufany ePUAP
• Zakładanie profilu zaufanego
• Mapy miasta i gminy
 FORMULARZE DO POBRANIA
• Informacja
• Dotacje
• Ewidencja ludności
• Urząd Stanu Cywilnego
• Gospodarka komunalna
• Gospodarka nieruchomościami
• Planowanie przestrzenne
• Działalność gospodarcza
• Podatki i opłaty lokalne
• Edukacja
 ORGANY
• Rada Miejska 2014-2018
• Rada Miejska 2010-2014
• Rada Miejska 2006-2010
• Rada Miejska 2002-2006
• Komisje Rady Miejskiej
• Burmistrz
• Zastępca Burmistrza
• Sprawozdania Burmistrza 2014-2018
• Sprawozdania Burmistrza 2010-2014
• Sprawozdania Burmistrza 2006-2010
• Sprawozdania Burmistrza 2002-2006
• Organizacja Urzędu
• Oświadczenia majątkowe
• Osiedla samorządowe
• Sołtysi i Rady Sołeckie
 AKTY PRAWNE
• Statut Miasta
• Regulamin Rady Miejskiej
• Akty prawa miejscowego 2014-2018
• Akty prawa miejscowego 2010-2014
• Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Woj. Wlkp.
• Podatki i opłaty lokalne
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Wyniki kontroli
• Uchwały RM 2014-2018
• Uchwały RM 2010-2014
• Uchwały RM 2006-2010
• Uchwały RM 2002-2006
• Protokoły RM 2014-2018
• Protokoły RM 2010-2014
• Protokoły RM 2006-2010
• Protokoły RM 2002-2006
• Projekty uchwał 2014-2018
• Projekty uchwał 2010-2014
• Projekty uchwał 2006-2010
• Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
• Zarządzenia Burmistrza 2010-2014
• Zarządzenia Burmistrza 2006-2010
• Zarządzenia Burmistrza 2002-2006
• Wybory i referenda
• Petycje
• Organizacja zgromadzeń
 GOSPODARKA
• Budżet gminy
• Strategia rozwoju
• Mienie komunalne
• Spółki Prawa Handlowego
• Nieruchomości gminne na sprzedaż
• Oferty inwestycyjne
• Oferty pracy
• Obwieszczenia
• Ulgi w podatkach
• Umorzenia niepodatkowe
• Rejestr żłobków, instytucji kultury
• Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
• Zamówienia publiczne
• Zapytania ofertowe
• Zamówienia publiczne 2003-2006
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
• Ogłoszenia
 BIP MUROWANA GOŚLINA
• Szukaj
• Instrukcja obsługi
• Redakcja Biuletynu
• Kontakt
• Rejestr zmian
  Uchwały Rady Miejskiej są dostępne do wglądu oraz pobrania i odpłatnego wydruku w siedzibie Urzędu w Biurze Rady Miejskiej.

Uchwała Nr XXXIX/421/2006

z dnia: 04.09.2006

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Murowana Goślina w obrębie terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27. marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8. marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala co następuje:

§ 1.
1. Przystępuje się do sporządzenia następujących zmian w:
1) w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie, uchwalonej przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie uchwałą nr X/117/2003 (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 587);
2. Granice obszaru objętego projektem zmiany planu zostały przedstawione na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Przedmiot niniejszej zmiany polegał będzie na zmianie przebiegu drogi oznaczonej w obowiązującym planie symbolem 8 K-D:
a) charakter zmiany: wykreślenie z planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie planowanej drogi w części  zaznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2. Zakres ustaleń zmiany planu obejmuje problematykę określoną w art. 15
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. – w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).

§ 3.
Łącznie z projektem zmiany miejscowego planu, o którym mowa w § 1, zostanie sporządzona prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Murowanej Gośliny.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXIX/421/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 04 września 2006 roku

Uchwała wszczyna procedurę zmiany zapisów Uchwały nr X/117/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 października 2003 roku.
Likwidacja drogi 8 K-D na odcinku oznaczonym w załączniku graficznym umożliwi rozwój i rozbudowę zgodną z wymogami technologicznymi firmy „Hilding” działającej obecnie na terenie 5 AG niniejszego planu.
Korekcie ulegnie także zakres opracowania przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.Umieszczono w bazie: 2006-09-09 15:48:43
Ostatnio zmodyfikowany: 2006-09-09 15:48:43 przez Wojciech Hybza
Liczba wyswietlen: 788
Autor informacji: UMiG
Zapisany przez: Wojciech HybzaUchwały Rady Miejskiej są dostępne do wglądu oraz pobrania i odpłatnego wydruku w siedzibie Urzędu w Biurze Rady Miejskiej.
- kategoria - BIP


 
 Redakcja Biuletynu
Copyright 2003-2016 Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina   ::   Wszelkie prawa zastrzeżone