Rejestr wyborców

INFORMACJA NT.  WPISU DO REJESTRU WYBORCÓW


Osoby zameldowane na pobyt stały na terenie naszej gminy, którym przysługuje prawo wybierania, są ujęte w rejestrze wyborców z urzędu.

Mieszkańcy gminy nieposiadający stałego meldunku oraz osoby przebywające na terenie gminy nigdzie niezamieszkałe mogą zostać wpisani do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy pisemny wniosek (do pobrania poniżej).

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce. Do wniosku dołącza się:

1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten dotyczy również wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

Mieszkańcy gminy będący obywatelami Unii Europejskiej (niebędący obywatelami polskimi) w celu wpisania do rejestru wyborców muszą złożyć wniosek w tej sprawie, nawet, jeżeli są zameldowani na pobyt stały na obszarze Polski.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje burmistrz, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

pl. Powstańców Wielkopolskich 9, pok. 1

62-095 Murowana Goślina

 

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek 8.00 – 17.30

wtorek-czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 12.30

 

 


1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Formularz: Plik DOC pobierz DOC Plik PDFpobierz PDF2. Załącznik do Wniosku: Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Formularz: Plik DOC pobierz DOC Plik PDFpobierz PDFRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2018 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominik Kowal
Ilość wyświetleń: 1605
27 kwietnia 2020 08:27 (Dominik Kowal) - Zmiana treści zakładki.
27 kwietnia 2020 02:10 (Dominik Kowal) - Zmiana treści zakładki.
12 września 2018 13:43 (Dominik Kowal) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany