Deklaracja dostępności

Gmina Murowana Goślina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.murowana-goslina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2002-02-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2016-06-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23

Treści lub funkcje niedostępne:

 1. Pliki PDF ze zeskanowanymi dokumentami, których autorami są inne instytucje lub podmioty. (powód: Pliki nie zostały wytworzone przez podmiot publiczny składający deklarację - wyłączenie z obowiązku dostępności przez ustawę.)
 2. Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym. Tekst alternatywny dla grafik i zdjęć będzie dodawany w treściach od 23 września 2020 r.
 3. Nie wszystkie nagrane materiały filmowe i inne multimedia zawierają transkrypcję i audiodeskrypcję. Materiały filmowe publikowane po 23 września 2020 r. na stronie zostaną zaopatrzone w transkrypcję i audiodeskrypcję. (powód: Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku dostępności przez ustawę.)
 4. Brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym.
 5. Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF (brak oznaczonych tagów struktury dokumentu lub skany dokumentów). Pliki w formacie PDF będą w miarę możliwości technicznych tworzone zgodnie ze standardami dostępności od 23 września 2020 r.
 6. Kontrast kolorystyki elementów może być niewystarczający.
 7. Odnośniki do stron na serwerach nie podlegających Gminie Murowana Goślina nie mają informacji na temat otwierania linku w nowej zakładce przeglądarki internetowej.
 8. Inne dokumenty lub treści. (powód: Dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, dokumenty utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. o ile ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego są wyłączone z obowiązku dostępności przez ustawę. Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji są wyłączone z obowiązku dostępności przez ustawę.)
 9. Mapy, mapy interaktywne, w tym geoportale. (powód: Mapy i geoportale są wyłączone z obowiązku dostępności przez ustawę.)
 10. Nie wszystkie artykuły posiadają w treści listy nieuporządkowane lub uporządkowane.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest informatyk. Kontakt: ePUAP Urzędu Miasta i Gminy, adres do korespondencji: Dostępność cyfrowa, Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina , adres e-mail: dostepnosc@murowana-goslina.pl .

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Zgłosić żądanie zapewniania dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie.
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów jest rozpatrywane zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej.

Postępowanie odwoławcze

Skargi można składać poprzez ePUAP Urzędu Miasta i Gminy lub korespondencyjnie na adres:

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Skargi są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:

1. pl. Powstańców Wielkopolskich 9 (budynek A)

Główne wejście do budynku nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami ze względu na schody. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami dostępne od strony parkingu na ul. Dworcowej. W obrębie budynku Urzędu na ogólnodostępnym parkingu znajdują się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w windę, toaletę dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie -1, tablicę wizualną informującą o rozmieszczeniu biur. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

PRZYZIEMIE – POZIOM -1
Referat Budowlano – Inwestycyjny i Zarządzania Drogami

PARTER - POZIOM 0
Kancelaria
Urząd Stanu Cywilnego
Sala Ślubów
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

PIĘTRO I – POZIOM 1
Sekretariat
Biuro Burmistrza
Biuro Zastępcy Burmistrza
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

PODDASZE – POZIOM 2
Biuro Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych
Pełnomocnik ds. kontaktów zewnętrznych
Stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego, OC i OSP

2. ul. Poznańska 18 (budynek B)

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością – brak możliwości przystosowania z uwagi na wysokie schody. Z boku budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Punkt Obsługi Klienta (POK) znajduje się w holu budynku, w przypadku konieczności obsługi klientów z niepełnosprawnością w zakresie zadań komórek zlokalizowanych na I piętrze obsługa odbywa się w POK. W budynku znajduje się tablica wizualna z informacją o rozmieszczeniu biur, możliwe jest wejście z psem asystującym.

PARTER
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Organizacyjny
Biuro Komunikacji Społecznej

PIĘTRO I
Referat Gospodarki Finansowej
Biuro Planowania, Analiz i Kontroli Budżetu
Referat Oświaty, Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych
Biuro Rady

3. ul. Poznańska 16 (budynek C)

Budynek wyposażony w podjazd, miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się obok budynku. W budynku parter bez barier architektonicznych, toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.

PARTER
Sala Ślubów USC/ sala konferencyjna
Sala Sesyjna Rady Miejskiej

4. ul. Gen. T. Kutrzeby (budynek D)

Miejsce siedziby Straży Miejskiej nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ze względu na lokalizacje – piwnica budynku szkoły podstawowej.

PRZYZIEMIE – POZIOM -1
Straż Miejska

Dostępność tłumacza języka migowego

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza migowego prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby poprzez sposoby kontaktu wskazane w sekcji "Informacje zwrotne i dane kontaktowe" niniejszej deklaracji.

Dodatkowe informacje

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych Gminy Murowana Goślina, w tym stron zamieszczonych pod adresami www.murowana-goslina.pl oraz bip.murowana-goslina.pl.


Ilekroć w niniejszej deklaracji przywoływano "ustawę", to należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 z dnia 2019.05.08).

 


Burmistrz powołał Koordynatora i Zespół do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Kontakt w sprawie dostępności: poprzez ePUAP Urzędu Miasta i Gminy, korespondencyjnie na adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy lub e-mailem na adres dostepnosc@murowana-goslina.pl

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem stron Urzędu Miasta i Gminy i ich treści do wymagań prawnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2020 23:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominik Kowal
Ilość wyświetleń: 572
23 września 2020 17:21 (Dominik Kowal) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
23 września 2020 16:29 (Dominik Kowal) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
23 września 2020 16:22 (Dominik Kowal) - Aktualizacja deklaracji dostępności.