Strategie, Programy, Plany

Wybierz rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nakłada ona na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania...

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Murowanej Goślinie

Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Założenia Gminnego programu są zgodne z kierunkami działań określonymi w Krajowym...

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Murowana Goślina

Celem głównym programu jest Stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy, poprzez koordynację działań lokalnych podmiotów oraz systematyczną edukację środowiska lokalnego. Program kierowany jest do rodzin i osób dotkniętych bądź...

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Murowana Goślina

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi dokument wskazujący na obszary życia społecznego oraz wyznaczający kierunki działań i ingerencji mających w szerokim znaczeniu wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców Murowanej Gośliny. Głównym celem zadań zawartych w tym dokumencie jest dążenie do osiągnięcia...