Akty prawa miejscowego

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXI/277/2017

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwulic w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXI/275/2017

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/46

UCHWAŁA NR XXXI/272/2017

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXX/269/2017

z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/264/2017

z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Murowana Goślina w wysokości wyższej niż określona w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA NR XXVIII/263/2017

z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Murowana Goślina w wysokości wyższej niż określona w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

UCHWAŁA NR XXVIII/262/2017

z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Murowana Goślina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

UCHWAŁA NR XXVIII/261/2017

z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXVIII/260/2017

z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na rok 2017"

UCHWAŁA NR XXVIII/259/2017

z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku Buk pospolity odmiany purpurowej Fagus sylvatica 'Purpurea' uznanego za pomnik przyrody