Akty prawa miejscowego

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLI/396/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

UCHWAŁA NR XLI/394/2018

z dnia 10 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Murowana Goślina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XLI/393/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murowana Goślina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XLI/392/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/408/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goslina na lata 2015 - 2020

UCHWAŁA NR XLI/391/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLI/389/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XL/387/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Sattutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XL/386/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XL/385/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/384/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w Przebędowie i Murowanej Goślinie