Akty prawa miejscowego

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXIV/300/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/261/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina poprzez realizację programu "Duża Rodzina"

UCHWAŁA NR XXXIV/297/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/408/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR XXXIV/296/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/378/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w ramach Pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XXXIV/295/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXXIV/291/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/288/2017

z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR XXXIII/285/2017

z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

UCHWAŁA NR XXXIII/283/2017

z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/282/2017

z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimanzjów prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XXXI/281/2017

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/262/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Murowana Goślina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości...