Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLVIII/450/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR XLVIII/449/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLVIII/448/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/399/2018 z dnia 20 marca 2018 roku dotyczącej podj ecia działań mających na celu wspieranie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Murowana Goślina poprzez realizację Programu "Goślińska Karta Seniora"

UCHWAŁA NR XLVIII/447/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, pzy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Długiej Goślinie w gminie Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLVIII/446/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A

UCHWAŁA NR XLVIII/445/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla działek nr 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLVIII/444/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 103/3 i części działki 151 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XLVIII/443/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospdoarowania przestrzennego gminy Murowana Goslina dla działek nr 464/4 i 465/3 przy ul. Starczanowskiej oraz dla działek nr 727 przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLVIII/442/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2019

UCHWAŁA NR XLVIII/441/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2019, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso