Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las i Gminą Czerwonak i Gminą Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXXIV/303/2017

z dnia 13 czewrca 2017 r. w sprawoe zawarcia porozumienia międzygmminego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina w zakresielokalnego transpotu zbiorowego

UCHWAŁA NR XXXIV/302/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXIV/301/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

UCHWAŁA NR XXXIV/300/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/261/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i gminy Murowana Goślina poprzez realizację programu "Duża Rodzina"

UCHWAŁA NR XXXIV/299/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXXIV/298/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotaji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w gminie Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXXIV/297/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślnie z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/408/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie wiloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR XXXIV/296/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/378/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacjo nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w ramach Pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XXXIV/295/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso