Uchwały Rady Miejskiej (2002)

Wybierz rok

Uchwała Nr III/46/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2003. Na podstawie art .21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 58 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącym załącznik nr 3 i §...

Uchwała Nr III/45/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr 58/X/99 z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie ustalenia składu i zasad wyboru członków Rady Oświatowej Gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi...

Uchwała Nr III/44/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: sprostowania błędów w uchwale Nr 401/XLIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 września 2002 roku w sprawie uznania obszarów położonych na terenie wsi Głęboczek, Głębocko, Uchorowo i Zielonka za użytki ekologiczne. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku...

Uchwała Nr III/43/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: uzgodnienia poszerzenia granic Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.24 ust.4 ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz....

Uchwała Nr III/42/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: nadania nazw nowo powstałym ulicom na terenie gminy Murowana Goślina w miejscowości Rakownia. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz stosowne do wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom...

Uchwała Nr III/41/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: Zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1541 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i...

Uchwała Nr III/40/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. Na podstawie art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada...

Uchwała Nr III/39/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendami Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z późniejszymi zmianami) w związku z art.41 ust.1 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września...

Uchwała Nr III/38/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pomocy finansowej w 2003 roku dla Miasta Poznania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póżn. zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt . 5 ustawy...

Uchwała Nr III/37/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w zakresie działalności Klubu Pracy w Murowanej Goślinie. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 111 ust....