Uchwały Rady Miejskiej (2006)

Wybierz rok

Uchwała Nr III/29/2006

z dnia: 22.12.2006 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego stanowiącego zabezpieczenie umowy dotacji na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej” Na podstawie art....

Uchwała Nr III/28/2006

z dnia: 22.12.2006 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXV/365/2006 z 13 marca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zdania: „Modernizacja ulicy Polnej na odcinku od km 0+350 do km 1+100 na terenie miasta Murowana Goślina” Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 9e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Uchwała Nr III/27/2006

z dnia: 22.12.2006 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXV/366/2006 z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zdania: „Budowa nowych ulic na osiedlu 600-lecia na terenie miasta Murowana Goślina” Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 9e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z...

Uchwała Nr III/26/2006

z dnia: 22.12.2006 w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza, upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w imieniu pracodawcy – Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie...

Uchwała Nr III/25/2006

z dnia: 22.12.2006 w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 25 ust.6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000r w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących...

Uchwała Nr III/24/2006

z dnia: 22.12.2006 w sprawie: wykazu wydatków budżetu gminy na rok 2006, które nie wygasają Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz....

Uchwała Nr III/22/2006

z dnia: 22.12.2006 w sprawie: zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze...

Uchwała Nr III/21/2006

z dnia: 22.12.2006 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2007 rok Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z...

Uchwała Nr III/20/2006

z dnia: 22.12.2006 w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/424/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie brakującej kwoty na bieżące funkcjonowanie szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca...

Uchwała Nr II/18/2006

z dnia: 11.12.2006 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXXIX/407/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 04 września 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej przez gminę Murowana Goślina dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca...