Uchwały Rady Miejskiej (2009)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVII/361/2009

z dnia: 28.12.2009 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art....

Uchwała Nr XXXVII/360/2009

z dnia: 28.12.2009 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet gminy w latach 2011 i 2012 w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina...

Uchwała Nr XXXVI/358/2009

z dnia: 28.12.2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/312/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Podstawa: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001...

Uchwała Nr XXXVI/357/2009

z dnia: 21.12.2009 w sprawie: przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Murowana Goślina” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Murowana Goślina”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, j.t....

Uchwała Nr XXXVI/356/2009

z dnia: 21.12.2009 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego MG Sport Sp. z o.o. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 Rada Miejska wyraża zgodę na podniesienie kapitału zakładowego...

Uchwała Nr XXXVI/355/2009

z dnia: 21.12.2009 w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2010-2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu...

Uchwała Nr XXXVI/354/2009

z dnia: 21.12.2009 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Murowanej Goslinie na rzecz Powiatu Poznańskiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) Rada Miejska...

Uchwała Nr XXXVI/353/2009

z dnia: 21.12.2009 w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591...

Uchwała Nr XXXVI/352/2009

z dnia: 21.12.2009 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie działalności Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku...

Uchwała Nr XXXVI/351/2009

z dnia: 21.12.2009 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.211,212,214,215,220, 221,222,235- 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych...