Uchwały Rady Miejskiej (2010)

Wybierz rok

Uchwała Nr III/18/2010

z dnia: 20.12.2010 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego MG Sport Sp. z o.o. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 Rada Miejska wyraża zgodę na podniesienie kapitału...

Uchwała Nr III/17/2010

z dnia: 20.12.2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.211,212,214,215,220, 221,222,235- 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych...

Uchwała Nr III/16/2010

z dnia: 20.12.2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. 2001, nr 141, poz. 1591 ze zmianami), art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz §...

Uchwała Nr III/15/2010

z dnia: 20.12.2010 r. w sprawie: powierzenia zastępcy Burmistrza reprezentowania Gminy Murowana Goślina w zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Na podstawie art. 70 ust 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska...

Uchwała Nr III/14/2010

z dnia: 20.12.2010 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie przechowywania bezdomnych zwierząt. Na podstawie art. 74 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje: § 1. Gmina Murowana Goślina przekazuje...

Uchwała Nr III/13/2010

z dnia: 20.12.2010 r. w sprawie: nadania nazw nowo powstałym ulicom na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w miejscowościach: Murowana Goślina, Mściszewo, Rakownia, Kamińsko, przedłużeniu istniejącej ulicy Jęczmiennej w Mściszewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym...

Uchwała Nr I/12/2010

z dnia: 29.11.2010 w sprawie: wyboru zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Na podstawie art. 18a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do...

Uchwała Nr I/11/2010

z dnia: 2010 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do Statutu...

Uchwała Nr I/10/2010

z dnia: 29.11.2010 w sprawie: określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Na podstawie art. 18a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy uchwalonego uchwałą Nr XXXI/299/2009 Rady Miejskiej...

Uchwała Nr I/9/2010

z dnia: 29.11.2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Na podstawie art. 18a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do Statutu...