Uchwały Rady Miejskiej (2016)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXVII/256/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MG Sport i Nieruchomości Sp.z.o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXVII/255/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/254/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/253/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021

UCHWAŁA NR XXVII/252/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/251/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/250/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy-modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach

UCHWAŁA NR XXVII/249/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadanie z zakresu kultury

UCHWAŁA NR XXVII/248/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie działalności Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXVII/247/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 313/2 w Długiej Goślinie