Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała Nr X/127/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.109, art. 124 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U....

Uchwała Nr X/126/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/105/2003 z dnia 8 września 2003 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1 Zmianie ulega § 3 niniejszej uchwały, który...

Uchwała Nr X/125/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2003 ? 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Wieloletni...

Uchwała Nr X/124/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 późniejszymi...

Uchwała Nr X/123/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 późniejszymi...

Uchwała Nr X/122/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 późniejszymi...

Uchwała Nr X/121/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 późniejszymi...

Uchwała Nr X/120/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji - obszar 1 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art....

Uchwała Nr X/119/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: podziału obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.Nr 15 z 1999 r. poz.139 z późniejszymi...

Uchwała Nr X/118/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniego obejścia drogowego miasta Murowana Goślina Na podstawie art.14 i art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990...