Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała Nr VI/96/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do podpisania listu intencyjnego Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.nr 142 z 2001r poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: §1 Wyraża się zgodę na podjęcie przez Burmistrza Miasta...

Uchwała Nr VI/95/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murowanej Gośliny, w obszarze wsi Głębocko dla działek o numerach ewidencyjnych 108/3, 108/4, 108/9, 110/2 i 110/3 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r Nr 15. poz. 139 ze zmianami) Rada...

Uchwała Nr VI/94/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 108/9, obręb Głębocko Na podstawie art.12 i art.18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( dz. U. z dnia 8 marca 1999 r. Nr 15, poz 139 ze zmianami) oraz art. 18...

Uchwała Nr VI/93/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: przystąpienia do uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 108/9, obręb Głębocko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591) art. 6...

Uchwała Nr VI/92/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślna w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 108/3, 108/4, 108/9, 110/2, 110/3 położonych w Głębocku Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U....

Uchwała Nr VI/91/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murowanej Gośliny w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 74/1 do 74/29, 74/32 i 84/5 do 84/8, położonych w Głębocku Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r Nr 15 poz. 139 ze zmianami)...

Uchwała Nr VI/90/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2003 ? 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta...

Uchwała Nr VI/89/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.109, art. 124 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U....

Uchwała Nr VI/88/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/25/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2003 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art.19 pkt. 1 i 2 ustawy...

Uchwała Nr VI/87/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 350/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002roku w sprawie: przyjęcia Polityki Oświatowej Miasta i Gminy Murowana Goślina w latach 2002-2010 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz....