Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR IV/42/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2019-2021

UCHWAŁA NR IV/41/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Oświatowej

UCHWAŁA NR IV/40/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR IV/39/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy-modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach

UCHWAŁA NR IV/38/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku

UCHWAŁA NR IV/37/2019

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz planów miejscowych

UCHWAŁA NR IV/36/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR IV/35/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego dla działek nr 103/3 i 151 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR IV/34/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmianu studiumm uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działku 758 w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR IV/33/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i plaiwo gazowe dla terenu Gminy Murowana Goślina na lata 2018-2033"