Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLI/400/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu w wyborach uzupełniających

UCHWAŁA NR XLI/399/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Murowana Goslina poprzez realizację Programu "Goslińska Karta Seniora"

UCHWAŁA NR XLI/398/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XLI/397/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajeć dla pedagogów, psychologów i logopedów

UCHWAŁA NR XLI/396/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

UCHWAŁA NR XLI/395/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej

UCHWAŁA NR XLI/394/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Murowana Goslina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XLI/393/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murowana Goślina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XLI/392/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/408/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2015 - 2020

UCHWAŁA NR XLI/391/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie