Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXIV/299/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXXIV/298/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotaji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w gminie Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXXIV/297/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślnie z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/408/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie wiloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR XXXIV/296/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/378/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacjo nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w ramach Pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XXXIV/295/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXXIV/294/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Zakup ciężkiegi zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie"

UCHWAŁA NR XXXIV/293/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie"

UCHWAŁA NR XXXIV/292/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 2036

UCHWAŁA NR XXXIV/291/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/290/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok