Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXIV/289/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/288/2017

z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR XXXIII/287/2017

z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 196 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXIII/286/2017

z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXIII/285/2017

z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

UCHWAŁA NR XXXIII/284/2017

z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 2036

UCHWAŁA NR XXXIII/283/2017

z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/282/2017

z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XXXI/281/2017

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/262/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innyh form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Murowana Goślina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości...

UCHWAŁA NR XXXI/280/2017

z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Murowana Goślina w wysokości wyższej niż określona w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych