Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVII/330/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzrennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 103/3 i części działki nr 151 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/329/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 2022

UCHWAŁA NR XXXVII/328/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży neiruchomości w drodze bezprzetargowej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, działki nr ewid. 1000/5 w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/327/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Muroeana Goślina za lata 2015-2016

UCHWAŁA NR XXXVII/326/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXXVII/325/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVII/324/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/323/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Murowana Goślina instrumentem płatniczym

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 2036

UCHWAŁA NR XXXVII/321/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok