Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLIV/421/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLIV/420/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLIV/419/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaraji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolengo i podatku leśnego

UCHWAŁA NR XLIV/418/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Murowana Goślina lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których...

UCHWAŁA NR XLIV/417/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

UCHWAŁA NR XLIV/416/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018-2036

UCHWAŁA NR XLIV/415/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIII/414/2018

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Uchorowo na lata 2018-2026"

UCHWAŁA NR XLIII/413/2018

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/394/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Murowana Goślina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XLIII/412/2018

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/393/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murowana Goślina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym