Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 738/2018

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. napodstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 737/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina oraz jej jednostek organizacyjnych na okres...

Zarządzenie nr 736/2018

w sprawie ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 735/2018

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2017 rok

Zarządzenie Nr 734/2018

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie za 2017 rok

Zarządzenie nr 733/2018

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie nr 731/2018

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 730/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego w km od 2+626 do km 2+763.

Zarządzenie nr 729/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa nawierzchni jezdni ulicy Łąkowej na odcinku km od 0 + 060 do km 189.

Zarządzenie nr 728/2018

w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 725 / 2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina