Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 104/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019 – 2036

Zarządzenie Nr 103/2019

w sprawie zwołania zebrania wyborczego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Uchorowo

Zarządzenie Nr 102/2019

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2019 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 101/2019

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Informatycznego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 100/2019

w sprawie powołania gminnego zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 97/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie Nr 96/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 95/2019

w sprawie powołania komisji w ceiu opiniowania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, składanych zgodnie z zasadami przyjętymi na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Zarządzenie Nr 94/2019

w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 93/2019

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektor ds. eksploatacji i utrzymania