Zarządzenia Burmistrza (2004)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 261/2004

z dnia: z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Celem wydatkowania...

Zarządzenie Nr 258/2005

z dnia: dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Na podstawie art. 8 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Zarządzenie Nr 257/2004

z dnia: 13 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną...

Zarządzenie Nr 256/2004

z dnia: 13 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną...

Zarządzenie Nr 255/2004

z dnia: 6 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 254/2004

z dnia: 6 grudnia 2004 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001r.,Nr 142,poz.1519),art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46,...

Zarządzenie Nr 253/2004

z dnia: 6 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 251/2004

z dnia: 29 listopada 2004 r. w sprawie: powołania zespołu ds. wdrożenia i monitorowania projektu "Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina". Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję zespół ds. wdrożenia...

Zarządzenie Nr 250/2004

z dnia: 29.11.2004 w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe w zasobach komunalnych gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 11a ust.3, art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 1....

Zarządzenie Nr 249/2004

z dnia: 26 listopada 2004 r. w sprawie: pełnomocnictwa udzielonego Mirosławie Szuderze, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie. Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza...