Zarządzenia Burmistrza (2005)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 410/2005

z dnia: 27.12.2005 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok Na podstawie § 11 Uchwały Nr XXIII/241/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok oraz art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami)...

Zarządzenie Nr 409/2005

z dnia: 21.12.2005 r. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r , Nr 46, poz.543 ze zm.) art. 4 pkt 3i ustawy...

Zarządzenie Nr 408/2005

z dnia: 21.12.2005 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2005 rok. Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Zmienia się plany finansowe zatwierdzone Zarządzeniem Nr 394/2005...

Zarządzenie Nr 403/2005

z dnia: 14.12.2005 w sprawie: organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Na podstawie §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 z dnia 8.10.2004 r. poz. 2218) oraz Zarządzenia Wojewody...

Zarządzenie Nr 402/2005

z dnia: 13.12.2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina. Na podstawie Zarządzenia Nr 347/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół...

Zarządzenie Nr 401/2005

z dnia: 8.12.2005 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 362/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 września 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz....

Zarządzenie Nr 400/2005

z dnia: 08.12.2005 w sprawie: ustalenia wskaźników w celu naliczenia czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)...

Zarządzenie Nr 399/2005

z dnia: 08.12.2005 w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr V/69/2003 Rady...

Zarządzenie Nr 398/2005

z dnia: 08.12.2005 w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy działek letniskowych. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr V/69/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie...

Zarządzenie Nr 397/2005

z dnia: 05.12.2005 w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych, 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 4. prowadzenia...