Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 514/2013

z dnia: 31.12.2013. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.: ?BUDOWA...

Zarządzenie Nr 513/2013

z dnia: 31.12.2013. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 512/2013

z dnia: 31.12.2013. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst...

Zarządzenie Nr 511/2014

z dnia: 31.12.2013 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2014 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1 Ustala się zestawienie...

Zarządzenie Nr 510/2013

z dnia: 23.12.2013. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 1 uchwały...

Zarządzenie Nr 509/2013

z dnia: 23.12.2013. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013-2036 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Zmienia się Wieloletnią...

Zarządzenie Nr 508/2013

z dnia: 23.12.2013. w sprawie: ustalenie planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2014 rok oraz ustalenie planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2014 rok. w sprawie: ustalenie planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2014 rok oraz ustalenie planu...

Zarządzenie Nr 507/2013

z dnia: 17.12.2013. w sprawie: regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 592...

Zarządzenie Nr 506/2013

z dnia: 17.12.2013. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 156/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18.10.2011r., w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w związku art. 6 ust. 2 pkt. 4 i...

Zarządzenie Nr 505/2013

z dnia: 17.12.2013. w sprawie: powołania zespołu do spraw jakości nauczania w szkołach prowadzonych przez gminę Murowana Goślina Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity z dnia 11 marca 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 20 ust 4 Regulaminu Organizacyjnego...