Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 11/2014

z dnia: 31.12.2014. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2014 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2014 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 10/2014

z dnia: 31.12.2014. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2014 - 2036 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę...

Zarządzenie Nr 9/2014

z dnia: 31.12.2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst...

Zarządzenie Nr 8/2014

z dnia: 30.12.2014. w sprawie: uchylenia zarządzenia 131/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 grudnia 2003 roku. § 1. Uchyla się zarządzenie 131/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 grudnia 2003 roku dot. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich w Murowanej Goślinie...

Zarządzenie Nr 7/2014

z dnia: 22.12.2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.: wykonanie...

Zarządzenie Nr 6/2014

z dnia: 18.12.2014. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku...

Zarządzenie Nr 5/2014

z dnia: 11.12.2014. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, nr 223, poz. 1458) ustalam Regulamin Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:...

Zarządzenie Nr 4/2014

z dnia: 11.12.2014. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zarządza się, co następuje: § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i...

Zarządzenie Nr 3/2014

z dnia: 09.12.2014. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst...

Zarządzenie Nr 2/2014

z dnia: 09.12.2014. w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 26a ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1202) zarządza się, co...