Zarządzenia Burmistrza (2004)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 133/2004

z dnia: 06.01.2004 w sprawie: powołania zespołu ds. oceny zarządzania budynkami użyteczności publicznej Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje § 1 1. Powołuje się zespół...

Zarządzenie Nr 132/2004

z dnia: 05.01.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu dwustopniowego...