Zarządzenia Burmistrza (2003)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 004/2003

z dnia: 09.01.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na...

Zarządzenie Nr 003/2003

z dnia: 09.01.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 002/2003

z dnia: 07.01.2003 w sprawie: umorzenia odsetek z tytułu zaległości we wnoszeniu opłaty za nabycie lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem. Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1...

Zarządzenie Nr 001/2003

z dnia: 06.01.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu dwustopniowego...