Zarządzenia Burmistrza (2005)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 265/2005

z dnia: 5 stycznia 2005 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie realizacji zadań zgłoszonych przez sołectwa w roku 2005 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz...

Zarządzenie Nr 264/2005

z dnia: 05.01.2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną...

Zarządzenie Nr 263/2005

z dnia: 5 stycznia 2005 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Zarządzenie Nr 262/2005

z dnia: 3 stycznia 2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróżach służbowych na terenie kraju i poza granicami kraju pojazdami nie będącymi własnością pracodawcy. Na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie...