Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 500/2010

z dnia: 19.01.2010 w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 11a ust.3, art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8a ust.4e ustawy z dnia 21...

Zarządzenie Nr 499/2010

z dnia: 19.01.2010 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszowych za lokale użytkowe w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 11a ust.3, art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: §...

Zarządzenie Nr 497/2010

z dnia: 05.01.2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami) na wykonywanie zadania...

Zarządzenie Nr 496/2010

z dnia: 05.01.2010 w sprawie: w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami) na wykonywanie...

Zarządzenie Nr 495/2010

z dnia: 04.01.2010 w sprawie: powołania zespołu ds. przeprowadzenia analizy PRI Na podstawie § 20 ust. 4,5,6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam, co następuje: § 1 W celu dokonania analizy pracy urzędu i realizowania zadań gminy w oparciu o metodę Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI)...