Zarządzenia Burmistrza (2007)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 13/2007

z dnia: 09.01.2007 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Na podstawie art. 8 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 12/2007

z dnia: 03.01.2007 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z dnia 12 września 2002 roku Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) zarządzam co następuje: §...