Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 178/2008

z dnia: 24.01.2008 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Nr XIII/139/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok oraz art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz....

Zarządzenie Nr 177/2008

Zarządzenia Burmistrza są dostępne do wglądu oraz pobrania i odpłatnego wydruku w kancelarii Urzędu. Zarządzenie Nr 177/2008 z dnia: 24.01.2008 w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 11a ust.3, art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy...

Zarządzenie Nr 176/2008

z dnia: 24.01.2008 w sprawie: zatwierdzenia podziału środków GFOŚiGW na dofinansowanie zadań ekologicznych w I półroczu 2008 Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: §1 Zatwierdza...

Zarządzenie Nr 175/2008

z dnia: 23.01.2008 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie i określenia trybu jej pracy Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (tekst jednolity Dz.U...

Zarządzenie Nr 174/2008

z dnia: w sprawie: w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko młodszy referent ds. samorządowych. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia...

Zarządzenie Nr 173/2008

z dnia: 07.01.2008 w sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2008 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki...

Zarządzenie Nr 172/2008

z dnia: 07.01.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 170/2008

z dnia: 04.01.2008 w sprawie: ustanowienia pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina ds. rewitalizacji Na podstawie § 20. ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam, co następuje: § 1 Ustanawia się Panią Ewę Grodzką Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina...

Zarządzenie Nr 167/2008

z dnia: 02.01.2008 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Muro-wana Goślina Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co na-stępuje: § 1 Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. §...