Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 37/2011

z dnia: 25.01.2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 36/2011

z dnia: 25.01.2011r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszowych za lokale użytkowe w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 11a ust.3, art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLI/413/2010...

Zarządzenie Nr 35/2011

z dnia: 25.01.2011r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu...

Zarządzenie Nr 34/2011

z dnia: 20.01.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale mieszkalne i socjalne w zasobach mieszkaniowych gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 11a ust.3, art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8a ust.4e ustawy...

Zarządzenie Nr 33/2011

z dnia: 14.01.2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonywanie zadania...

Zarządzenie Nr 32/2011

z dnia: 14.01.2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 31/2011

z dnia: 11.01.2011 r. w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok. Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.),...

Zarządzenie Nr 30/2011

z dnia: 11.01.2011. w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok. Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.),...

Zarządzenie Nr 29/2011

z dnia: 11.01.2011. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...