Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 364/2013

z dnia: 22.01.2013. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale mieszkalne i socjalne w zasobach mieszkaniowych gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 11a ust.3, art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8a ust.4e ustawy z dnia 21 czerwca 2001r....

Zarządzenie Nr 363/2013

z dnia: 22.01.2013. w sprawie: w sprawie powołania komisji w celu opiniowania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, składanych na podstawie Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta...

Zarządzenie Nr 362/2013

z dnia: 15.01.2013. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina Na podstawie Uchwały Nr XLI/408/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki...

Zarządzenie Nr 361/2013

z dnia: 15.01.2013 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zm.), Uchwały...

Zarządzenie Nr 360/2013

z dnia: 11.01.2013. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 359/2013

z dnia: 10.01.2013. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz....

Zarządzenie Nr 358/2013

z dnia: 08.01.2013 w sprawie: w sprawie: ogłoszenia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym w zakresie zadania pod nazwą „Rewitalizacja pałacu w Murowanej Goślinie”. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 11a ust.3 i art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001...

Zarządzenie Nr 357/2013

z dnia: 08.01.2013. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 356/2013

z dnia: 07.01.2013. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013-2035 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy...