Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 519/2014

z dnia: 21.01.2014. w sprawie: nabycia nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (D519z.U. z 2010 roku, poz. 651 ze zm.) art. 453 Kodeksu cywilnego oraz § 1 uchwały nr...

Zarządzenie Nr 518/2014

z dnia: 17.01.2014. w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2014 roku. Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie...

Zarządzenie Nr 517/2014

z dnia: 16.01.2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.: Remont...

Zarządzenie Nr 516/2014

z dnia: 14.01.2014 w sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Głębocko Na podstawie § 33 statutu sołectwa Głębocko zarządza się, co następuje: §1. Zwołuje się zebranie wyborcze w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa w następującym terminie i miejscu: 30.01.2014 r. (czwartek)...

Zarządzenie Nr 515/2014

z dnia: 09.01.2014. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2014 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz Uchwały...