Zarządzenia Burmistrza (2003)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 121/2003

z dnia: 11.12.2003 w sprawie: powołania zespołu ds. informacji i edukacji na obszarach wiejskich w ramach ?Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Murowana Goślina? Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z poprawkami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję...

Zarządzenie Nr 120/2003

z dnia: 09.12.2003 w sprawie: powołania zespołu konsultacyjnego Na podstawie Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 27.10.2002 r.) uchwala się, co następuje: §1 1. Powołuje się zespół konsultacyjny ,,Nadwarciańskie Jary”, który będzie współuczestniczył...

Zarządzenie Nr 119/2003

z dnia: 09.12.2003 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 76 z 2002 roku, poz. 694, tekst jednolity)...

Zarządzenie Nr 118/2003

z dnia: 04.12.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu dwustopniowego...

Zarządzenie Nr 117/2003

z dnia: 26.11.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 116/2003

z dnia: 25.11.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 28 i art. 37 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

Zarządzenie Nr 115/2003

z dnia: 25.11.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 31, art. 34 ust.1 pkt.3, art. 35 i 37 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Zarządzenie Nr 114/2003

z dnia: 25.11.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 i 37 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Zarządzenie Nr 113/2003

z dnia: 25.11.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34 ust.1 pkt.3, art. 35 i 37 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 112/2003

z dnia: 25.11.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34 ust.1 pkt.3, art. 35 i 37 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...