Zarządzenia Burmistrza (2004)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 248/2004

z dnia: 23 listopada 2004 r. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000...

Zarządzenie Nr 247/2004

z dnia: 23 listopada 2004 r. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 roku...

Zarządzenie Nr 245/2004

dnia: 09.11.2004 w sprawie: zatwierdzenia korekt w planie remontów budynków komunalnych na 2004 rok Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1519 ze zmianami ) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: §1 Zatwierdza się...

Zarządzenie Nr 244/2004

z dnia: 08.11.2004 w sprawie: rozbudowana jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie Na podstawie § 2, § 15 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ustalonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku ( Dz. U. Nr 112 poz....

Zarządzenie Nr 243/2004

z dnia: 03.11.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na...

Zarządzenie Nr 242/2004

z dnia: 03.11.2004 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 39 ust. 1 i art. 67 ust. 2 , pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U....

Zarządzenie Nr 241/2004

z dnia: 03.11.2004 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34 ust.1 pkt.3, art. 35 i 37 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

Zarządzenie Nr 240/2004

z dnia: 26.10.2004 w sprawie: powołania zespołu ds. wdrażania i monitorowania założeń Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2004 ? 2013 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję zespół...

Zarządzenie Nr 239/2004

z dnia: 7.10.2004 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001r.,NR 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 35 i 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

Zarządzenie Nr 238/2004

z dnia: 30 września 2004 r. w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Na podstawie art.5 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącym załącznikiem do Uchwały 368/XL/2002 Rady Miejskiej z dnia 3...