Zarządzenia Burmistrza (2005)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 395/2005

z dnia: 28.11.2005 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika oraz Zespołu ds. rewitalizacji miasta Murowana Goślina Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuje...

Zarządzenie Nr 394/2005

z dnia: 25.11.2005 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2005 rok. Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Zmienia się plany finansowe zatwierdzone Zarządzeniem Nr 384/2005...

Zarządzenie Nr 393/2005

z dnia: 24.11.2005 r. w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku ze zm.) zarządzam co następujące: § 1 Do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy powołuję: - panią Violettę Szałatę -...

Zarządzenie Nr 392/2005

z dnia: 24.11.2005 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

Zarządzenie Nr 391/2005

z dnia: 23.11.2005 r. w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi gmina Murowana Goślina. Na podstawie art. 5 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały XXI/221/2004 Rady Miejskiej z dnia...

Zarządzenie Nr 390/2005

z dnia: 21.11.2005 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1 Powołuje...

Zarządzenie Nr 389/2005

z dnia: 17.11.2005 r. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. , Nr 46, poz.543 ze zm.) art. 4 pkt 3i ustawy...

Zarządzenie Nr 388/2005

z dnia: 15.11.2005 w sprawie: projektu budżetu gminy na 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku nr 15 poz. 148 ze zm.) Burmistrz...

Zarządzenie Nr 386/2005

z dnia: 04.11.2005 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok Na podstawie § 11 Uchwały Nr XXIII/241/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok oraz art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami)...

Zarządzenie Nr 385/2005

z dnia: 4.11.2005 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1 Powołuje...