Zarządzenia Burmistrza (2009)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 483/2009

z dnia: 18.12.2009 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1) lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami) na wykonywanie zadania pn.: Świadczenie...

Zarządzenie Nr 482/2009

z dnia: 18.12.2009 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko młodszy referent ds. obsługi interesanta. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję komisję rekrutacyjną...

Zarządzenie Nr 480/2009

z dnia: 17.12.2009. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, nr 223, poz. 1458) ustalam z dniem 1 stycznia 2010 roku Regulamin Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta...

Zarządzenie Nr 479/2009

z dnia: w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D. U. z 2001 r. nr 142, poz....

Zarządzenie Nr 478/2009

z dnia: 11.12.2009 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

Zarządzenie Nr 477/2009

z dnia: 08.12.2009 w sprawie: zamiany nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz....

Zarządzenie Nr 476/2009

z dnia: 08.12.2009 w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Zarządzenie Nr 475/2009

z dnia: 07.12.2009 w sprawie: powołania Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami). Zarządzam co następuje: §1 1.Powołuję Komisję Koordynacyjną Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 2.Do zadań...

Zarządzenie Nr 474/2009

z dnia: 07.12.2009. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 32 ust.1, 35 ust.1 i 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Zarządzenie Nr 473/2009

z dnia: 03.12.2009 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego w 2009 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Uchwały Nr XVII/167/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 kwietnia...