Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 18/2010

z dnia: 21.12.2010 w sprawie: wyznaczenia Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina Na podst. art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych /Dz.U. z 2005 r. Nr 196 poz. 1631 tekst jedn. z późn. zm./, zarządzam co następuje: § 1 Z dniem 22.12.2010r. wyznaczam...

Zarządzenie Nr 17/2010

z dnia: 21.12.2010 w sprawie: odwołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina Na podst. art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych /Dz.U. z 2005 r. Nr 196 poz. 1631 tekst jedn. z późn. zm./, zarządzam co następuje: § 1 Z dniem 21.12.2010r. odwołuję...

Zarządzenie Nr 16/2010

z dnia: 20.12.2010 w sprawie: składu zespołu ds. wdrażania i monitorowania założeń „Strategii Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2007 - 2020” oraz zmiany nazwy na zespół ds. wdrożenia i monitorowania założeń „Strategii Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2010 - 2020” Na podstawie art. 30 ust....

Zarządzenie Nr 15/2010

z dnia: 16.12.2010 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania...

Zarządzenie Nr 14/2010

z dnia: 14.12.2010r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku. Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277 z 2010 roku), zarządzam co następuje: §1 Powołuję...

Zarządzenie Nr 12/2010

z dnia: 09.12.2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 11/2010

z dnia: 03.12.2010 r. w sprawie: projektu planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2011 rok, projektu planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2011 rok Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki...

Zarządzenie Nr 10/2010

z dnia: 03.12.2010 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 9/2010

z dnia: 30.11.2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 8/2010

z dnia: 30.11.2010 r. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2010 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2010 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...