Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 178/2011

z dnia: 12.12.2011 w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, nr 223, poz. 1458) ustalam Regulamin Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina: §1. 1....

Zarządzenie Nr 177/2011

z dnia: 12.12.2011 w sprawie: regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r.,...

Zarządzenie Nr 176/2011

z dnia: 29.11.2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z nia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 175/2011

z dnia: 29.11.2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową...

Zarządzenie Nr 174/2011

z dnia: 29.11.2011 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2011 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm), zarządzam, co następuje: §1 Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji...

Zarządzenie Nr 173/2011

z dnia: 29.11.2011 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 172/2011

z dnia: 29.11.2011 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240...

Zarządzenie Nr 171/2011

z dnia: 29.11.2011 w sprawie: projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2012 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm), zarządzam, co następuje: §1 Ustala się zestawienie zbiorcze projektu...

Zarządzenie Nr 170/2011

z dnia: 23.11.2011 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami))...

Zarządzenie Nr 169/2011

z dnia: 22.11.2011 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność Gminy Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), art....