Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 345/2012

z dnia: 13.12.2012. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 344/2012

z dnia: 11.12.2012. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21...

Zarządzenie Nr 343/2012

z dnia: 11.12.2012. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie usługi w...

Zarządzenie Nr 342/2012

z dnia: 04.12.2012. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 341/2012

z dnia: 28.11.2012. w sprawie: projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2013 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm), zarządzam, co następuje: §1 Ustala się zestawienie zbiorcze projektu harmonogramu...

Zarządzenie Nr 340/2012

dnia: 28.11.2012. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 339/2012

z dnia: 27.11.20112. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zarządzenie Nr 338/2012

z dnia: 27.11.2012. w sprawie: powołania Zespołu ds. stworzenia bazy danych właścicieli nieruchomości z terenu gminy Murowana Goślina na rzecz stworzenia systemu funkcjonowania gospodarki odpadami Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. a podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Zarządzenie Nr 337/2012

z dnia: 27.11.2012. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 318/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 października 2012 roku, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r....

Zarządzenie Nr 336/2012

z dnia: 22.11.2012 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240...