Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 504/2013

z dnia: 11.12.2013. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zmianami) na wykonanie usługi w zakresie konserwacji...

Zarządzenie Nr 503/2013

z dnia: 03.12.2013. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone. Na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz art. 33 ust. 3 ustawy...

Zarządzenie Nr 502/2013

z dnia: 03.12.2013. w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej majątku ruchomego Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 26, 27, 28, 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku,...

Zarządzenie Nr 501/2013

z dnia: 03.12.2013. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zarządzenie Nr 500/2013

z dnia: 29.11.2013. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 499/2013

z dnia: 29.11.2013. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst...

Zarządzenie Nr 498/2013

z dnia: 26.11.2013. w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie...

Zarządzenie Nr 497/2013

z dnia: 26.11.2013. w sprawie: projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2014 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje: §1 Ustala...

Zarządzenie Nr 496/2013

z dnia: 26.11.2013. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013-2036 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Zmienia się Wieloletnią...

Zarządzenie Nr 495/2013

z dnia: 19.11.2013. w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j....