Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 1/2014

z dnia: 09.12.2014. w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 26a ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.594), art. 4 ust.1 pkt 2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1202) oraz art.70 § 1 -...

Zarządzenie Nr 693/2014

z dnia: 04.12.2014. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko referent ds. kadr i płac. Na podstawie § 6 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 244 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana...

Zarządzenie Nr 692/2014

z dnia: 04.12.2014 w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Murowana Goślina na lata 2014 - 2016.

Zarządzenie Nr 691/2014

z dnia: 04.12.2014. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst...

Zarządzenie Nr 690/2014

z dnia: 04.12.2014. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Uchwały Nr XLI/408/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia...

Zarządzenie Nr 687/2014

z dnia: 28.11.2014. w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 191) w związku z § 10 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia...

Zarządzenie Nr 686/2014

z dnia: 28.11.2014. w sprawie: projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2015 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Ustala...

Zarządzenie Nr 685/2014

z dnia: 27.11.2014. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2014 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 684/2014

z dnia: 25.11.2014. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 25 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz § 1 uchwały Nr XXX/314/2013 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 683/2014

z dnia: 25.11.2014. w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina. Na podstawie § 8 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, będącego załącznikiem do Uchwały XXV/ 260 /2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z...