Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 228/2015

z dnia: 21.12.2015 r. w sprawie: powołania komisji w celu wyboru partnera w ramach otwartego naboru na partnera projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej...

Zarządzenie Nr 227/2015

z dnia: 21.12.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423,...

Zarządzenie Nr 226/2015

z dnia: 21.12.2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy

Zarządzenie Nr 225/2015

z dnia: 21.12.2015. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21...

Zarządzenie Nr 224/2015

z dnia: 16.12.2015 r. w sprawie: zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 223/2015

z dnia: 16.12.2015 r. w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 222/2015

z dnia: 16.12.2015 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarządzenie Nr 221/2015

z dnia: 16.12.2015 r. w sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 220/2015

z dnia: 16.12.2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2015-2036

Zarządzenie Nr 219/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Uchwały Nr XLI/408/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z...