Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 18/2015

z dnia: 15.01.2015. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko informatyka. Na podstawie § 6 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 244 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z...

Zarządzenie Nr 17/2015

z dnia: 14.01.2015. w sprawie: podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia...

Zarządzenie Nr 16/2015

z dnia: 12.01.2015. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2015 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz Uchwały...

Zarządzenie Nr 15/2015

z dnia: 08.01.2015 w sprawie: ustalenia zasad organizacji spotkań sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli samorządowych Gminy Murowana Goślina. Na podstawie § 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 11 ust. 13 statutów sołectw i § 5 ust. 5 statutów...

Zarządzenie Nr 14/2015

z dnia: 08.01.2015. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu ZARZĄDZENIE Nr 14 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę...

Zarządzenie Nr 13/2015

z dnia: 05.01.2015 w sprawie: Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 36 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz § 3 ust....

Zarządzenie Nr 12/2015

z dnia: 05.01.2015. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 605/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nadania jej Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości...