Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 222/2004

z dnia: 17.08.2004 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Białężynie Na podstawie art. 36a ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 z 1996r, poz.329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza się pani Urszuli Wiśniewskiej...

Zarządzenie Nr 221/2004

z dnia: 17.08.2004 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopuchowie Na podstawie art. 36a ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 z 1996r, poz.329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza się pani Małgorzacie Lewicz stanowisko...

Zarządzenie Nr 220/2004

z dnia: 17.08.2004 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36a ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 z 1996r, poz.329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza...

Zarządzenie Nr 219/2004

z dnia: 17.08.2004 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36a ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 z 1996r, poz.329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza...

Zarządzenie Nr 218/2004

z dnia: 17.08.2004 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36a ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 z 1996r. poz. 329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza się pani...

Zarządzenie Nr 217/2004

z dnia: 17.08.2004 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36a ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 z 1996r. poz. 329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza się...

Zarządzenie Nr 213/2004

z dnia: 30 lipca 2004 r. w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku ze zm.) zarządzam co następuje: § 1 Do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy powołuję: - panią Ewę Poepke, -...

Zarządzenie Nr 212/2004

z dnia: 20.07.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 211/2004

z dnia: 20.07.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 210/2004

z dnia: 13.07.2004 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1 Powołuje się Komisję Egzaminacyjną...