Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 051/2002

z dnia: 03.09.2002 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6/2002 z dnia 5 lutego 2002 r. dotyczącej przyjęcia instrukcji przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591) oraz ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr...

Zarządzenie Nr 044/2002

z dnia: 31.07.2002 w sprawie: Regulaminu udostępniania informacji publicznej Uchwała Zarządu Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 44/2002 Na podstawie § 58 Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr 334/XXXVIII/2002 oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....

Zarządzenie Nr 043/2002

z dnia: 16.07.2002 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56 póz. 357 ze zm.) uchwala się, co następuje: §1 Powołuje się Komisję Egzaminacyjną...

Zarządzenie Nr 041/2002

z dnia: 16.07.2002 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Miasta i Gminy nr 32/2002 z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku...

Zarządzenie Nr 036/2002

z dnia: 07.06.2002 w sprawie: prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Na podstawie art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z dnia 27 kwietnia 2001)...

Zarządzenie Nr 035/2002

z dnia: 07.06.2002 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r., Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami) art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990...

Zarządzenie Nr 034/2002

z dnia: 07.06.2002 w sprawie: ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego celem wyłonienia oferenta na wybudowanie i eksploatacyjną obsługę składowiska odpadów komunalnych na oddanej w dzierżawę, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Murowana Goślina. Działając na...

Zarządzenie Nr 033/2002

z dnia: 07.06.2002 w sprawie: konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku nr 142, poz. 1591), § 9 ust. 2 Statutu Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie, oraz uchwały Zarządu Miasta...

Zarządzenie Nr 032/2002

z dnia: 07.06.2002 w sprawie: konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku nr 142, poz. 1591), § 13 ust. 1 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji...

Zarządzenie Nr 030/2002

z dnia: 21.05.2002 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntu na własność gminy. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.20 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 roku, nr 46, poz.543)...