Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 156/2004

z dnia: 27.02.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 155/2004

z dnia: 27.02.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 154/2004

z dnia: 27.02.2004 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2004 roku Na podstawie Uchwały Nr 339/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 153/2004

z dnia: 24.02.2004 w sprawie: zasad i trybu postępowania o zamówienie publiczne w Urzędzie Miasta i Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje: §1 1....

Zarządzenie Nr 152/2004

z dnia: 19.02.2004 w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 11a ust.3, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 21...

Zarządzenie Nr 151/2004

z dnia: 13.02.2004 w sprawie: nieodpłatnego przekazania nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Długa Goślina w kierunku na Nieszawę Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj. z 1996 roku, Dz.U.Nr 13,poz. 74 ze zmianami) i uchwały Rady Miejskiej...

Zarządzenie Nr 150/2004

z dnia: 13.02.2004 w sprawie: nieodpłatnego przekazania nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Długa Goślina Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. z 1996 roku, Dz.U.Nr 13,poz. 74 ze zmianami) i uchwały Rady Miejskiej nr 127/XVIII/2000 z dnia...

Zarządzenie Nr 149/2004

z dnia: 13.02.2004 w sprawie: nieodpłatnego przekazania nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Łoskoń Stary Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj. z 1996 roku, Dz.U.Nr 13,poz. 74 ze zmianami) i uchwały Rady Miejskiej nr 127/XVIII/2000 z...

Zarządzenie Nr 148/2004

Zarządzenia Burmistrza są dostępne do wglądu oraz pobrania i odpłatnego wydruku w kancelarii Urzędu. Zarządzenie Nr 148/2004 z dnia: 13.02.2004 w sprawie: nieodpłatnego przekazania nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Głębocko Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt 3 ustawy z...

Zarządzenie Nr 147/2004

z dnia: 12.02.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną...