Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 096/2003

z dnia: 30.09.2003 w sprawie: powołania zespołu ds. organizacji robót publicznych na terenie gminy Murowana Goślina Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: § 1 1. Powołuje się zespół...

Zarządzenie Nr 095/2003

z dnia: 30.09.2003 w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia rokowań w sprawie wyłonienia udziałowca Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem mienia komunalnego Na podstawie art. 11a ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi...

Zarządzenie Nr 093/2003

z dnia: 12.09.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 092/2003

z dnia: 12.09.2003 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2003 roku Na podstawie Uchwały Nr 339/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 091/2003

z dnia: 15.09.2003 w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie § 12 Uchwały Nr III/34/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 oraz art. 128 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z...

Zarządzenie Nr 090/2003

z dnia: 12.09.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 089/2003

z dnia: 12.09.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 088/2003

z dnia: 09.09.2003 w sprawie: powołania Komisji ds. Opiniowania Projektów List Na podstawie art.11a ust.3, art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję Komisję ds. Opiniowania Projektów...

Zarządzenie Nr 087/2003

z dnia: 29.08.2003 w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 11a ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 28 ust.2 ustawy z dnia...

Zarządzenie Nr 086/2003

z dnia: 29.08.2003 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z p. zm./ oraz Uchwały Nr 127/XVIII/ 2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 kwietnia 2000 roku w sprawie określenia zasad...