Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 045/2003

dnia: 15.04.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 3o ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) art, 695 Kodeksu Cywilnego, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Zarządzenie Nr 044/2003

z dnia: 15.04.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 695 Kodeksu Cywilnego, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Zarządzenie Nr 043/2003

z dnia: 15.04.2003 w sprawie: powołania zespołu uczestniczącego w Programie Szkoleniowym - Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: §1 1. Powołuje się zespół...

Zarządzenie Nr 042/2003

z dnia: 15.04.2003 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Na podstawie art.5 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącym załącznikiem do Uchwały 368/XL/2002 Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca...

Zarządzenie Nr 041/2003

z dnia: 02.04.2003 w sprawie: powołania zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta l Gminy zarządza co następuje: § 1 Powołuje się Zespół...

Zarządzenie Nr 040/2003

z dnia: 03.04.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 039/2003

z dnia: 02.04.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 038/2003

z dnia: 02.04.2003 w sprawie: powołania Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Na podstawie Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym" (Dz. U, z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje: 1. Powołuje się Komisję Koordynacyjną Wieloletniego Planu Inwestycyjnego....

Zarządzenie Nr 037/2003

z dnia: 02.04.2003 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 roku , Nr...

Zarządzenie Nr 036/2003

z dnia: 28.03.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowejdo przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...