Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 858/2018

w sprawie przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 857/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko Komendant Straży Miejskiej

Zarządzenie Nr 856/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko Kierownika Biura Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

Zarządzenie Nr 855/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko pełnomocnika ds. kontaktów zewnętrznych

Zarządzenie Nr 854/2018

w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Opiniowania Projektów List Mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 853/2018

w sprawie: wprowadzenia instrukcji kontroli dokonywania wydatków oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 852/2018

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarządzenie Nr 851/2018

w sprawie wprowadzenia Procedury Elektronicznego Obiegu Umów w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 850/2018

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 849/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 4) na wykonanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni - etap II