Zarządzenia Burmistrza (2002)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 023/2002

z dnia: 23.04.2002 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku, nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami} art.20 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 roku, nr 46,...

Zarządzenie Nr 022/2002

z dnia: 09.04.2002 w sprawie: przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie § 11 uchwały Nr 150/XXX/98 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku w gminie...

Zarządzenie Nr 021/2002

z dnia: 09.04.2002 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.02.101.926 z 27 sierpnia 1997 r. część uchwał nie jest publikowana. Przepraszamy.

Zarządzenie Nr 020/2002

z dnia: 03.04.2002 w sprawie: ogłoszenia wykazu gruntów komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z poźniejszymi zmianami ), art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o...

Zarządzenie Nr 019/2002

z dnia: 03.04.2002 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r., Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami) art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990...

Zarządzenie Nr 018/2002

z dnia: 22.03.2002 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 317/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002. Na podstawie § 10 Uchwały Nr 317/XXXVI1/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok...

Zarządzenie Nr 017/2002

z dnia: 22.03.2002 w sprawie: ogłoszenia wykazu gruntu komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.z1996 roku Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami/, art. 695 Kodeksu Cywilnego, art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21...

Zarządzenie Nr 016/2002

z dnia: 12.03.2002 w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie z sal wraz z zapleczem w Remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w Murowanej Goślinie i w Białężynie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U .Nr 142 z 2001 roku, poz.1591/ , oraz Uchwały Nr 340/XXXVIII/2002...

Zarządzenie Nr 015/2002

z dnia: 12.03.2002 w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu na dyrektora instytucji kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku nr 142, poz. 1591) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej...