Zarządzenia Burmistrza (2003)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 111/2003

z dnia: 25.11.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 110/2004

z dnia: 20.11.2003 w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie § 12 Uchwały Nr III/34/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok oraz art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003...

Zarządzenie Nr 109/2003

z dnia: 12.11.2003 w sprawie: umorzenia czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku komunalnym Informacja: Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych treść zarzadzenia nie jest publikowana.

Zarządzenie Nr 108/2003

z dnia: 12.11.2003 w sprawie: umorzenia czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku komunalnym Informacja: Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych treść zarzadzenia nie jest publikowana.

Zarządzenie Nr 107/2003

z dnia: 12.11.2003 w sprawie: umorzenia czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku komunalnym Informacja: Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych treść zarzadzenia nie jest publikowana.

Zarządzenie Nr 106/2003

z dnia: 13.11.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu dwustopniowego...

Zarządzenie Nr 105/2003

z dnia: 03.11.2003 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2003 roku Na podstawie Uchwały Nr 339/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 104/2003

z dnia: 30.10.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 103/2003

z dnia: 22.10.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 102/2003

z dnia: 09.12.2003 w sprawie: powołania zespołu konsultacyjnego ,,Nadwarciańskie Jary? Na podstawie Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 27.10.2002 r.) uchwala się, co następuje: §1 1. Powołuje się zespół konsultacyjny ,,Nadwarciańskie Jary”, który...